Ξενοδοχείο

Los Angeles

Είδος έργου: Hotel

Περιοχή: Los Angeles, CA

Έτος Ολοκληρωσης: Under Construction

Γενικός Ανάδοχος: Angeles Contractors. Inc.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: Aluminum Windows & Doors